Neem gerust contact met ons op:

Kreekdijk 37
4758 TM Standaardbuiten
 

ASBEST

Second Opinion

Heeft u vragen of twijfels over de inhoud of kwaliteit van een asbestinventarisatierapport, een aanvullend asbestonderzoek of offerte asbestverwijdering? Dan kan Asbest Consultancy een second opinion uitvoeren. 

 

 

Asbest Consultancy treedt dan op als onafhankelijke partij. Onze deskundigheid en expertise gebruiken wij om op een objectieve en goed gefundeerde manier een heldere advies op te stellen.

 

 

Meer weten over Second Opinion?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij kunnen een Second Opinion op korte termijn uitvoeren.

NEN-2991: risicobeoordeling asbest

Bestaat er een kans op blootstelling aan asbest? Dan kan Asbest Consultancy een risicobeoordeling uitvoeren. Door een NEN-2991 onderzoek wordt objectief de risico’s in kaart gebracht voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

 

 

Wanneer NEN2991 onderzoek?

Een NEN2991-onderzoek wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden.

 

Mag alleen het adviserende asbestinventarisatiebureau een NEN2991 onderzoek doen? Het NEN2991 onderzoek hoeft niet door het asbestinventarisatiebureau te worden uitgevoerd, dat mag ook iemand anders doen. Twijfelt u of een NEN-2991 onderzoek noodzakelijk is? Dan kan Asbest Consultancy het asbestinventarisatierapport beoordelen.

 

 

Meer weten over risicobeoordeling asbest?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij kunnen een NEN2991 onderzoek op korte termijn uitvoeren.

Asbest beheersplan

 

Asbest komt nog steeds  voor in veel gebouwen en vastgoed, Industriële omgevingen en in de scheepvaart. Asbest hoeft niet altijd direct verwijderd te worden als er geen sloop- of renovatieplannen zijn. Als asbest in een gebouw blijft zitten, moet een asbestbeheersplan worden opgesteld. Dit plan beschrijft hoe een object op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet (volledig) wordt verwijderd. Het is verplicht om asbestrisico’s in een object in kaart te brengen en te beheersen.

 

 

Voor de beoordeling van het blootstellingsrisico in een object dat gebruikt wordt, is gedetailleerde informatie nodig. Op basis van objectieve criteria moet zijn vastgesteld of, en zo ja welke, maatregelen genomen moeten worden om in een object een veilige (werk) situatie te behouden of te bewerkstelligen.

 

 

In een asbestbeheersplan staan de maatregelen die de eigenaar/gebruiker neemt of nog moet nemen om voor de toekomst zonder risico’s het gebruik van dat object te waarborgen. Hierin kunnen gebruiksbeperkende maatregelen staan (zoals niet boren of bewerken), informatie die bij de gebruikers bekend moet zijn en wat men moet doen als door een ongeluk schade is ontstaan (noodplan).

 

 

Ook moet periodiek worden gecontroleerd wat de staat van het asbesthoudende materiaal is, en of onderhoud dan wel (aanvullende) maatregelen nodig zijn. Asbesthoudend materiaal dat bij normaal gebruik van het object beschadigd kan worden moet ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd. Deze controle bestaat uit een visuele inspectie en indien nodig wordt aanvullend de lucht en/of het stof onderzocht (NEN 2991). Aan de resultaten worden zonodig acties gekoppeld (saneren of aanpassen van het asbestbeheersplan).

 

 

De eigenaar / gebruiker beschikt met het asbestbeheersplan over een adequaat gereedschap om de risico’s te managen, en tegelijkertijd aan te tonen dat alles in het werk is gesteld om risico’s te minimaliseren. Ook maakt de eigenaar / gebruiker duidelijk dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de gebruikers en bezoekers van het object serieus wordt genomen.

 

 

Meer weten over asbest beheersplan?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Validatiemetingen

In het asbestinventarisatierapport is per asbesthoudende bron een SMA-rt toegevoegd.

 

SMA-rt staat voor Stoffen Manager Asbest Risico Techniek. Hiermee wordt de sanerings(risico)klasse bepaald. In een aantal gevallen kan er in een lagere risicoklasse gesaneerd worden dan in het inventarisatierapport wordt aangegeven. Door middel van een validatiemeting kan worden vastgesteld of dit mogelijk is. Asbest Consultancy kan dit validatieproces van begin tot einde verzorgen. 

 

Richting overheid heeft u een betrouwbaar bewijs in handen dat u aan alle eisen om in een lagere risicoklasse voldoet. Voordat een validatie wordt gedaan zal eerst beoordeeld worden of de validatie als zodanig zin heeft.

 

 

Meer weten over validatiemetingen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Asbest herkenningstraining

Asbest Consultancy verzorgt een training op maat!

 

Wij geven een training asbestherkenning die expliciet ontwikkeld is voor de werkzaamheden van uw medewerkers. In deze trainingen leren de cursisten snel en effectief asbestgevaarlijke materialen te herkennen om zo de risico’s voor de gezondheid te beperken.

 

 

Meer weten over trainingen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.